Poreski kalendar

Poreski kalendar za jun 2023. godine

poreski kalendar

Poreska uprava Srbije objavila je poreski kalendar za jun sa rokovima za izmirenje obaveza tokom meseca.

05.06.2023.

 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u maju mesecu, na Obrascu OZU.
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za maj mesec i uplata sredstava.

12.06.2023.

 • Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec maj.
 • Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec maj od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

15.06.2023.

 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za mesec maj.
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec maj.
 • Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec maj.
 • Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec maj.
 • Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec maj.
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj mesec ako je u maju mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec maj.
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. maja.
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec maj, na Obrascu PP OA.
 • Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za maj mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

29.06.2023.

Podnošenje:

 • Poreske prijave za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, na Obrascu PDP, uz koju se podnosi odgovarajući propisani poreski bilans:
 • Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PB 1,
 • Poreski bilans stalne poslovne jedinice za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBPJ,
 • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBN,
 • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBN 1,
 • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBN 2,
 • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBN 3.
 • Uz navedene poreske bilanse podnose se propisani obrasci i ostala propisana poslovna dokumentacija.
 • Plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2022. godinu i plaćenih akontacija.

30.06.2023.

 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za maj 2023. godine.
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu junu.

Pročitajte i...