Poreski kalendar

Poreski kalendar za jul 2023. godine

poreski kalendar

Poreska uprava Srbije objavila je poreski kalendar za jul sa rokovima za izmirenje obaveza tokom meseca.

05.07.2023.

 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu junu, na Obrascu OZU.
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za jun mesec i uplata sredstava.

10.07.2023.

 • Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec jun.
 • Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec jun od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

17.07.2023.

 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za mesec jun.
 • Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za II kvartal 2023. godine.
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za jun mesec.
 • Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec jun.
 • Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec jun.
 • Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec jun.
 • Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za drugo tromesečje 2023. godine.
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za jun ako je u junu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za drugo tromesečje ako je obveznik u drugom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec jun.
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 30. juna.
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec jun, na Obrascu PP OA.
 • Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za jun mesec, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

31.07.2023.

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorne naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za drugi kvartal 2023. godine.
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jun 2023. godine.
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Pročitajte i...