Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
PDP

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade
PP OPJ

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala
PP OPJ-3

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode (ugovor o delu, dopunski rad, trgovinsko zastupanje, volonterski rad, primanja članova upravnog i nadzornog odbora, naknada poslanicima i odbornicima, naknada po osnovu poslova odbrane i zaštite, primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača i druga primanja kada se obračunavaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje)
PP OPJ-6

Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
PPDG 1

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku
PPDG 4

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade
PP OD

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz čl. 18. Zakona iznad neoporezivog iznosa
PP OPJ-1

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari
PP OPJ-4

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode (prihodi članova učeničke zadruge, članova omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju i prihodi od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja)
PP OPJ-7

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
PPDG 2

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
PPDG 5

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca
PP OD 1

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine
PP OPJ-2

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobitke od igara na sreću i na prihode od osiguranja lica
PP OPJ-5

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode – primanja iznad neoporezivog iznosa (stipendije i krediti učenika i studenata, hranarine sportista amatera, pomoć za slučaj smrti, putni troškovi i druga primanja kada se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje)
PP OPJ-8

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
PPDG 3