Pregled obračuna PDV
Obrazac POPDV – 2016

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
LNPDV

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
SNPDV

Zahtev – Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje
ZPPO-PDV

Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore)
PPO-PDV

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
EPPDV

Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
IEPDV

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
PEPDV

Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
ZBPDV

Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
PBPDV

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
PPPDV

Zahtev stranog obveznika za refakciju
REF 1

Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
REF 2

Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
REF 3 A

Zahtev stranog državljanina za refakciju
REF 4

Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
REF 4E

Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva i međunarodne organizacije za refakciju
REF 5

Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
RFN

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
IKPS- PDV

Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
PID PDV

Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
PID PDV 1

Podaci o isporukama i dopremanju dobara obveznika PDV
KM PDV

Potvrda o izvršenom izvozu
PII

Iskorišćeni iznos poreza na promet kao prethodnog PDV
IIPPPDV

Kako popuniti PDV prijavu
Uputstvo o popunjavanju PDV prijave