M obrazac

Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada je donela Uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 54/10, 124/12, 119/13), kojom su, u čl. 4. st. 1. i čl. 5. propisani obrasci, koji se od 1. marta 2014. godine, podnose isključivo na portalu Centralnog registra u elektronskom obliku, a njihova spoljna forma data je na sledećim obrascima:

Prijava, promena, odjava na obavezno socijalno osiguranje