Vesti iz ekonomije

Novine u vezi sa podnošenjem poreske prijave PPDG-1R

poreska uprava

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana koje su u primeni od 01. januara 2023. godine, izvršeno je brisanje rokova za podnošenje poreske prijave PPDG-1R prilikom:

Otpočinjanja obavljanja delatnosti

Fizička lica koja delatnost ne registruju u Agenciji za privredne registre (npr. upisuju se u Imenik advokata koji vodi Advokatska komora), a koja se opredele da porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod, prilikom otpočinjanja obavljanja samostalne delatnosti ne podnose poresku prijavu PPDG-1R sa osnovom podnošenja prijave:

– oznaka 2 – početak obavljanja samostalne delatnosti.

Navedeni obveznici u obavezi su da u roku od 5 dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine podnesu zahtev za odobravanje paušalnog oporezivanja. Rok do 31. decembra odnosi se na obveznike kojima će PIB biti dodeljen nakon 26. decembra.

Prijavljivanja prestanka, prekida i nastavka obavljanja delatnosti

Preduzetnici koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod prilikom prijavljivanja prestanka i prekida obavljanja delatnosti, kao i nastavka obavljanja delatnosti nakon prekida ne podnose poresku prijavu PPDG-1R sa osnovom podnošenja prijave:

– oznaka 3 – prestanak obavljanja samostalne delatnosti;

– oznaka 4 – prekid obavljanja samostalne delatnosti;

– oznaka 16 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti.

Promene načina oporezivanja

Preduzetnici koji porez na prihod od obavljanja samostalne delatnosti plaćaju na stvarni prihod ne podnose poresku prijavu PPDG-1R prilikom promene načina oporezivanja iz samooporezivanja u paušalno oporezivanje sa osnovom podnošenja prijave:

– oznaka 17 – prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje.

Preduzetnici koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod nemaju obavezu podnošenja poreske prijave PPDG-1R ukoliko se navedene promene odnose na period posle 01. januara 2023. godine. U navedenim slučajevim Poreska uprava će poresku obavezu utvrditi rešenjem na osnovu podataka preuzetih iz nadležnog registracionog organa.

Za promene koje su izvršene pre navedenog datuma i dalje postoji obaveza podnošenja poreskih prijava sa odgovarajućim osnovom za podnošenje prijave.

Pročitajte i...