Evidencija o PDV-u obuhvaće podatke koji se do sada nisu unosili. To su podaci koji bliže određuju dobra i usluge – naziv dobra, vrsta, model, tip, količina, obim i dr, zatim podatke o datumu nastanka poreske obaveze, ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje, datum računa odnosno drugog dokumenta…

Novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, koji će stupiti na snagu prvog dana 2017. godine predviđa da evidencija o PDV-u obuhvati podatke koji se do sada nisu unosili. To su podaci koji bliže određuju dobra i usluge – naziv dobra, vrsta, model, tip, količina, obim i dr, zatim podatke o datumu nastanka poreske obaveze, ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje, datum računa odnosno drugog dokumenta itd.

Obveznik PDV će od sada na osnovu podataka pomenute evidencije za svaki poreski period sastavljati pregled obračuna poreza na dodatu vrednost na osnovu koga će popunjavati poresku prijavu. Taj pregled obračuna podnosi se elektronski na obrascu POPDV uz svaku poresku prijavu odnosno uz svaku izmenjenu poresku prijavu.

Obrazac POPDV sadrži 13 tabela, u kojima će obveznici detaljno prikazati podatke o vrednosti prometa, porezu na dodatu vrednost, podatke o dobrima koja su uvezena, podatke o izmenama naknade odnosno osnovice, prometu koji ne podleže obračunu poreza i prometu koji je oslobođen PDV-a, piše mojafirma.rs.

Inače, novi pravilnik doneo je ministar finansija 28.09.2016. godine, a objavljen je 30. septembra 2016. godine u Sl. glasniku RS, broj 80/16.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ali je njegova primena “odložena” za 1. januar 2017. godine.

Ceo tekst pravilnika možete pročitati na linku „Pravilnik o obliku sadržini i načinu vođenja evidencije o pdv i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Pročitajte i...