Od 01. oktobra 2015. godine počinje primena novog Zakona o platnim uslugama a jedna od novosti koju nam on donosi – nove obrasce platnih naloga.

Narodna banka Srbije donela je Odluku o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (“Službeni glasnik RS”, 55/2015 i 78/2015) kojom je uređen izgled novih obrazaca platnih naloga, i to:

naloga za prenos, nalog za uplatu, nalog za isplatu.

Odlukom je propisano da obrasci platnih naloga koji se izdaju na papiru budu dimenzija 99×210 mm, što odgovara jednoj trećini stranice formata A4, a da se štampaju na samokopirajućem papiru bele boje s crnim linijama. Nalozi se sastoje od najmanje dva primerka, a obrazac platnog naloga može imati i više od dva primerka u zavisnosti od potreba pružaoca i korisnika platnih usluga.

Prvi primerak, koji pružalac platnih usluga (na primer banka) overava, vraća se korisniku platnih usluga, a drugi ostaje pružaocu platnih usluga kao dokument na osnovu koga se izvršava placanje.

Izuzetno, na zahtev korisnika platnih usluga, a uz saglasnost pružaoca platnih usluga, nalog za prenos može da se sastoji samo od jednog primerka, u kom slučaju je pružalac platnih usluga dužan da korisniku platnih usluga izda potvrdu o prijemu platnog naloga, s tim da ako je korisnik platnih usluga pravno lice tu potvrdu izdaje na njegov zahtev.

Sva tri obrasca platnih naloga u Excel formatu možete preuzeti na linku (novi platni nalozi)