Uplate naknada za registraciju i druge usluge iz Registra

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privednih subjekata-preduzetnici, vrše se na račun: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (obavezno pritisnite link Poziv na broj i dobijeni broj unesite u uplatnicu).

Naknade za osnivanje privrednih društava

Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva, koji se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre registruje u Registar privrednih subjekata, iznosi 4.900,00 dinara.

Prilikom podnošenja registracione prijave za osnivanje privrednog društva (OD, KD, DOO i AD) uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000,00 dinara.

Naknada za registraciju osnivanja ogranka stranog privrednog društva i predstavništva stranog privrednog društva iznosi 4.900,00 dinara.

Naknada za registraciju ogranka domaćeg privrednog društva iznosi 2.800,00 dinara po ogranku.

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom društvu, ogranku stranog privrednog društva i predstavništvu stranog privrednog društva, iznosi 2.800,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.800,00 dinara uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu privrednog subjekta iz Registra iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Naknada za upis i promenu privredne delatnosti udruženja iznosi 2.800,00 dinara.

Podaci o adresi za prijem elektronske pošte, kontakt telefonima i internet adresi privrednog subjekta registruju se bez naknade.

Naknada za registraciju drugih podataka o privrednom društvu i brisanje iznosi:

 • za registraciju promene pravne forme 4.900,00 dinara
 • za registraciju statusne promene 5.500,00 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni
 • za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.800,00 dinara
 • za brisanje privrednog subjekta 3.000,00 dinara
 • za registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, osim naknade propisane u članu 3. Odluke (2.800,00 dinara) iznos od 300,00 dinara po suvlasniku
 • za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta 1.000,00 dinara
 • za registraciju i objavljivanje statuta 1.000,00 dinara
 • za registraciju i objavljivanje drugih dokumenata koji se registruju i objavljuju u skladu sa zakonom 1.000,00 dinara
 • objavljivanje dokumenata koji se objavljuju u skladu sa zakonom 700,00 dinara

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o privrednom subjektu, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata iznosi:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o privrednom subjektu 1.700,00 dinara
 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima u elektronskoj formi 850,00 dinara – u pripremi;
 • za izdavanje prepisa rešenja 1.700,00 dinara
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara
 • za izdavanje potvrde da pravno lice, ogranak stranog privrednog društva ili predstavništvo stranog privrednog društva nije registrovan/o u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 1000,00 dinara
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 1.500,00 dinara po pravnom licu
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po

podatku.

Naknade za osnivanje preduzetnika

Naknade za osnivanje

 • Naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara.

Registracija promene podataka

 • Naknada za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 750,00 dinara.
 • Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 750,00 dinara uvećava se za 400,00 dinara po promeni.
 • Podaci o adresi za prijem elektronske pošte, kontakt telefonima i internet adresi preduzetnika registruju se bez naknade.

Registracija drugih podataka i brisanje

 • Naknada za registraciju izdvojenog mesta obavljanja delatnosti 750,00 dinara po izdvojenom mestu
 • Naknada za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju iznosi 750,00 dinara
 • Naknada za brisanje preduzetnika iznosi 1.200,00 dinara
 • Naknada za rezervaciju naziva iznosi 1.000,00 dinara

Izdavanje izvoda i potvrde iz Registra

 • za izdavanje prepisa odluka registratora i izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku 900,00 dinara;
 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku u elektronskoj formi 450,00 dinara – u pripremi;
 • za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 500,00 dinara;
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 800,00 dinara po preduzetniku;
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.

Sve ostale naknade kao i dodatne informacije pogledajte na sajtu Agencije za Privredne Registre (APR) – januar 2016. godine