Period primene

Minimalna zarada*

„Sl. glasnik RS“, broj

januar – decembar 2016.

121,00 din.(neto po radnom času)

79/2015

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu „minulog rada“ i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na „topli obrok“ i regres za godišnji odmor.

Iznos minimalne zarade po mesecima za period januar – decembar 2016. godine

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar – decebmar 2015. godine („Službeni glasnik RS“, broj 104/2014) utvrđen je iznos od 121,00 dinar neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine.

Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se na zaradu koja se isplaćuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, saglasno članu 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013 i 57/2014). Ovo pravilo važi i za slučaj kada poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu.

Preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, za isplate koje se vrše od 1. februara 2015. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 11.433 dinara), vrši se po obrascu:

B = (N – 1.143,30) : 0,701

Obračun osnovnog iznosa minimalne zarade po mesecima je sledeći:

Za mesec

Minimalna neto zarada
po času rada

Mogući broj časova rada

Mesečni neto iznos
min. zarade
(kol. 2 x kol. 3)

Mesečni bruto
iznos min. zarade
(kol. 4. – 1.160,40) : 0,701

Januar

121

168

20.328

27.343,22

Februar

121

168

20.328

27.343,22

Mart

121

184

22.264

30.104,99

April

121

168

20.328

27.343,22

Maj

121

176

21.296

28.724,10

Jun

121

176

21.296

28.724,10

Jul

121

168

20.328

27.343,22

Avgust

121

184

22.264

30.104,99

Septembar

121

176

21.296

28.724,10

Oktobar

121

168

20.328

27.343,22

Novembar

121

176

21.296

28.724,10

Decembar

121

176

21.296

28.724,10