Obračun kontrolnog broja po modelu 97

Opština Obračunska sekvenca
  PIB
JMBG
Ostalo
   
Broj (PIB) Kontrolni broj
Slovo Poziv na broj [ 97 ]