Zahtev za dodelu identifikacionih brojeva za fiskalne kase
Obrazac ZIB

Knjiga dnevnih izveštaja
Obrazac EDI

Nalog za ispravku (kod fiskalnih kasa)
Obrazac NI

Zahtev za fiskalizaciju
Obrazac IPU-1

Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu
Obrazac EFRU

Obaveštenje o izdavanju fiskalnog isečka
Obrazac OB

Zakonski osnov
Čl. 38. st. 2. Zakona o porezu na promet i Uredba o načinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalanom memorijom i o dinamici uvođenja tih kasa.

Ko IMA obavezu uvođenja fiskalne kase
Fiskalnu kasu moraju da imaju sva mala trgovinska preduzeća i samostalne trgovinske radnje, vlasnici samostalnih trgovinskih radnji koje rade preko kioska i sličnih objekata (trafike), samostalne trgovinske radnje i ugostiteljske radnje koje paušalno plaćaju porez, kao i ostali poreski obveznici koji vrše promet proizvoda na malo ili pružaju usluge građanima.

Ko NEMA obavezu uvođenja fiskalne kase
Fiskalnu kasu ne moraju da imaju poreski obveznici koji se bave sledećim delatnostima:

– prodajom karata putnicima u drumskom, železničkom, vodenom i vazdušnom saobraćaju,
– prevozom robe u drumskom saobraćaju,
– taksi prevoznici,
– banke i druge finansijske organizacije, osiguranja i reosiguranja, PTT usluge,
– turoperateri i putničke organizacije,
– verske organizacije,
– usluge zdravstvenih ustanova koje se naplaćuju kroz učešće osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite (participacija),
– advokatskim poslovima,
– uličnom prodajom sladoleda, kokica, lozova i štampe (kolporteri),
– prodajom proizvoda preko štampanih i elektronskih medija koje se naplaćuju pouzećem,
– usluge čistača cipela i nosača i
– prodajom proizvoda preko automata.

Gde se mogu dobiti podaci o fiskalizaciji i fiskalnim kasama
Poreski obveznici mogu u organizacionim jedinicama Poreske uprave (filijale i ekspoziture) da dobiju sve potrebne informacije o fiskalizaciji, ovlašćenim proizvođačima, ovlašćenim servisima i sl., kao i o rokovima za uvođenje fiskalnih kasa i evidentiranje prometa.

Od uvođenja fiskalne kase oslobođeni su i poljoprivredni proizvođači i vlasnici samostalnih zanatskih radnji koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode i sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti.

Subvencije
Pravo na subvenciju za nabavku jedne fiskalne kase imaju preduzetnici koji samostalno obavljaju delatnost (paušalci) u iznosu od 7.000 dinara. Zahtev za subvenciju (preuzmite zahtev) podnosi se Poreskoj upravi – Centrali preko nadležne organizacione jedinice Poreske uprave na Obrascu 3S.

* Uredba o uslovima i načinu subvencionisanja nabavke registar kasa sa fiskalnom memorijom u 2004. godini stupa na snagu 05. juna 2004. godine.

Sankcije
Za nepostupanje po Uredbi vezano za uvođenje fiskalnih kasa, može se naplatiti novčana kazna na licu mesta pravnom licu i preduzetniku u iznosu od 20.000 dinara, kao i odgovornom licu u pravnom licu u iznosu od 5.000 dinara.

U poreskom postupku poreski inspektor može poreskom obvezniku izreći i zabranu vršenja delatnosti u trajanju do 30 dana ako utvrdi da se promet od prodaje roba ili pružanja usluga ne registruje preko fiskalne kase ili na drugi propisani način.

Mera zabrane obavljanja delatnosti ne isključuje novčanu kaznu za prekršaj, jer ima karakter zaštitne mere.