TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) Elektronski platni sistem bruto plaćanja u realnom vremenu u zoni evra. Omogućava brzo uravnoteženje likvidnosti i kamata između nacionalnih tržišta novca, iz čega rezultira jedinstvena kamatna stopa na tržištu novca kao izraz jedinstvene monetarne politike u EMU. TARGET omogućava kako plaćanja između banaka, tako i između klijenata. Plaćanja u evrima preko TARGETA mogu obavljati i zemlje EU koje ne učestvuju u EMU ako raspolažu sistemima za bruto plaćanja. TARGET 2 predviđa da se do 2007. godine uspostavi još viši stepen harmonizacije elektronskog plaćanja u evrozoni.
Tehničke rezerve Sredstva iz kojih društvo za osiguranje izmiruje svoje obaveze iz osiguranja. Obuhvataju: prenosne premije, rezervisane štete, rezerve za učešće u dobiti, matematičku rezervu i rezerve za izravnanje rizika.
Tekući platni bilans Obuhvata sve transakcije osim onih koje se tiču finansijskih stavki koje se odnose na ekonomske vrednosti i obavljaju se između rezidenata i nerezidenata, uključujući i ekonomske vrednosti koje se dobijaju ili pružaju bez nadoknade. Obuhvata robu, usluge, prihod i tekuće transfere.
Testiranje otpornosti na poremećaje (stress tersting) Metod procene reagovanja finansijske institucije na različite nepovoljne scenarije stvorene kompjuterskim programima u smislu adekvatnosti kapitala i/ili aktive.
Tolerancija ka riziku (sklonost ka riziku) Stepen rizika – neizvesnosti koji je investitor spreman da preuzme u odnosu na negativne promene u vrednosti njegovog portfelja. Tolerancija investitora ka riziku varira u zavisnosti od starosti, životnog standarda, finansijskih ciljeva itd.
Trajnost otplate Broj godišnjih keš floua potrebnih za povraćaj pozajmljenog kapitala.
Transakcija plaćanja Prenos poveriocu novčanih sredstava s računa dužnika ili na račun poverioca. U transakciji plaćanja dužnik i poverilac mogu biti različita fizička ili pravna lica ili isto fizičko ili pravno lice.
Transakcioni depozit Likvidna sredstva koja su potrebna privrednim subjektima, kao i bankama, za obavljanje tekućih poslova.
Transmisioni mehanizam monetarne politike Proces posredstvom koga odluke monetarne politike utiču na ekonomiju u celini i, posebno, na nivo cena.
Trezorski zapisi Republike Srbije Kratkoročne, dužničke, diskontne hartije od vrednosti koje izdaje Ministarstvo finansija Republike Srbije, sa rokom dospeća od 91 i 182 dana. Primarna prodaja ovih hartija obavlja se putem aukcija, uz posredovanje Centralnog registra hartija od vrednosti. Učesnici na aukciji mogu biti samo članovi Centralnog registra, preko kojih ove hartije mogu kupovati sva pravna i fizička lica.
Tržišna kapitalizacija Indikator veličine i obima operacija na berzi. Dobija se multiplikovanjem tržišne cene svih kotiranih akcija na berzi sa ukupnim brojem svih akcija.
Tržišni rizik Rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital usled promene kamatnih stopa, promene kurseva valuta i promene vrednosti portfolija finansijskih instrumenata i robe.
Tržište kapitala Mesto gde se susreću ponuda i tražnja kapitala, tj. različitih oblika dugoročnih finansijskih instrumenata, čiji je rok dospeća duži od jedne godine. Omogućava usmeravanje slobodnih finansijskih sredstava u najrentabilnije investicione projekte. Sastoji se iz tri segmenta:1) kreditnog tržišta, tržišta instrumenta duga na kome se trguje kreditnim instrumentima, tj. hartijama od vrednosti koje odražavaju dužničko-poverilačke odnose; 2) hipotekarnog tržišta i 3) tržišta vlasničkih instrumenata (berze akcija).
Tržište novca Mesto gde se susreću ponuda i tražnja različitih oblika kratkoročne finansijske aktive, čiji je rok dospeća kraći od godine dana (transakcije žiralnim novcem, uzimanje/davanje kratkoročnih kredita, eskontni poslovi, lombardni poslovi, poslovanje kratkoročnim hartijama od vrednosti). Glavni učesnici na tržištu novca su: a) centralna banka, b) depozitne finansijske institucije, naročito banke, i c) posredničke i druge finansijske organizacije. Preko tih učesnika u radu tržišta novca mogu učestvovati i ostali učesnici, pošto ostala pravna i fizička lica ne mogu biti direktni učesnici na ovom tržištu.
Tržište obveznica Republike Srbije Organizovani tržišni prostor na kome se susreće ponuda i tražnja dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje izdaje Republika Srbija.