Svop rizika od neispunjavanja obaveza po osnovu dužničkih HOV (credit default swap) Sastanak međubankarskog deviznog tržišta (fiksing sastanak) jeste sastanak koji je Narodna banka Srbije, u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu rada deviznog tržišta, svakodnevno organizovala u elektronskoj formi, od maja 2002. do juna 2007, posredstvom kog je sprovodila intervencije na međubankarskom deviznom tržištu. Na fiksing sastanku se, u procesu sučeljavanja ponude i tražnje za devizama – evrom, formirao fiksing kurs dinara prema evru, koji je predstavljao zvanični srednji kurs dinara prema evru. Fiksing kurs dinara prema evru formiran je na nivou na kome je bilo moguće da se obavi najveći mogući obim transakcija po jedinstvenom kursu – fiksing kursu. Sprovođenje intervencija NBS na međubankarskom deviznom tržištu putem organizovanja fiksing sastanka predstavljalo je fazu u razvoju domaćeg deviznog tržišta, koja je završena kada je ukupan obim međubankarske trgovine devizama izvan sastanka međubankarskog deviznog tržišta znatno premašio obim trgovine realizovan na fiksing sastanku. Saglasno važećoj regulativi kojom se uređuju uslovi i način rada deviznog tržišta, Narodna banka Srbije i dalje može da organizuje sastanak međubankarskog deviznog tržišta s ciljem obezbeđivanja normalnog funkcionisanja tržišta.
Savet Narodne banke Srbije Savet Narodne banke Srbije ima predsednika i četiri člana, koje bira Narodna skupština na period od pet godina. Savet, na predlog guvernera, između ostalog, usvaja i finansijski plan i godišnji račun Narodne banke Srbije.
Sekjuritizacija Finansiranje poslovanja pretvaranjem bankarskih kredita u utržive hartije od vrednosti i, potom, njihova prodaja na finansijskom tržištu.
Sekundarno tržište hartija od vrednosti Tržište na kome se obavlja svaka sledeća kupoprodaja (preprodaja) hartija od vrednosti. Investitori trguju između sebe, dok emitenti ne dobijaju nikakva novčana sredstva. Sekundarno tržište može biti u formi organizovane berze ili vanberzanskog tržišta (OTC – over the counter market).
Saldiranje Izvršenje obaveza između učesnika na organizovanom tržištu prenosom hartija od vrednosti i novčanih sredstava po osnovu poslova sa hartijama od vrednosti.
Samopridržaj Iznos ugovorom preuzetih rizika koji društvo za osiguranje uvek zadržava u sopstvenom pokriću i koji može pokriti sopstvenim sredstvima.
Servisiranje spoljnog duga Sva plaćanja u vezi sa spoljnim dugom: glavnica, kamata, provizije i ostali troškovi.
Sistem nacionalnih računa Povezan i konzistentan skup računa makroekonomskih tokova, bilansa stanja i tabela, zasnovanih na međunarodno priznatim konceptima, definicijama, klasifikacijama i računovodstvenim pravilima. Osnovni ciljevi sistema nacionalnih računa odnose se na podršku pri kreiranju politike i donošenju odluka, kao i na ocenu ekonomskih rezultata.
Skadenca Period važenja ugovora o osiguranju, odnosno period za koji važi osiguravajuće pokriće.
Skraćeni prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda Prospekt koji se isključivo koristi radi oglašavanja dobrovoljnog penzijskog fonda i mora odgovarati sadržini prospekta.
Skup novac Pozajmice koje banke odobravaju uz izrazito visoke kamatne stope – u periodima restriktivne monetarne politike centralne banke.
Smart kartica/čitač Smart kartice Sigurnosni uređaj sa ugrađenim čipom, na kome se čuvaju digitalni sertifikat i kriptografski ključevi neophodni za korišćenje e-banking servisa i zaštitu korisnika. Čitač je uređaj namenjen čitanju podataka sa Smart kartice.
Solventnost Sposobnost da se izmire obaveze po dugovima, ne o roku dospeća, već po mogućnostima, makar i iz likvidacione mase.
Specijalizovana banka Nasuprot univerzalnim bankama, ove banke obavljaju samo pojedine bankarske poslove, kao što su npr. investicioni poslovi ili samo poslovi čuvanja i rukovanja hartijama od vrednosti ili izvozno-uvozni poslovi. Tu spadaju hipotekarne banke, lombardne banke itd.
Spoljna konvertibilnost Spoljna konvertibilnost određene valute označava pravo nerezidenata da razmenjuju datu valutu za druge valute u neograničenom iznosu, po važećem deviznom kursu.
Spoljni dug Iskorišćeni a neizmireni iznos ugovorenih kredita domaćih lica prema nerezidentima.
Spread – marža Raspon između kurseva – kupovnog i prodajnog.
Srednjoročni i dugoročni inostrani krediti Inostrani krediti čiji je rok otplate duži od jedne godine.
Stand-by aranžman Predstavlja formu korišćenja finansijskih sredstava MMF-a koju MMF odobrava zemlji članici radi prevazilaženja kratkoročnih platnobilansnih teškoća sa kojima se suočava. Sredstva se odobravaju, na osnovu odluke MMF-a, kao finansijska podrška sprovođenju utvrđenog ekonomskog programa. Obim i dinamika korišćenja sredstava uslovljavaju se primenom odgovarajućih mera ekonomske politike od strane zemlje članice, dogovorenih prilikom zaključivanja finansijskog aranžmana.
Stand-in procesiranje (STIP) Funkcija centralnog swich-a kojom se autorizacija odobrava u ime izdavaoca koji nije dostupan (prekid veze), a u skladu s parametrima koje je izdavalac definisao.
Statistički aneks Deo finansijskog izveštaja u kome se prikazuju dodatni podaci za statističko praćenje i izveštavanje o finansijskom položaju i rezultatima poslovanja jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika, u toku poslovne godine.
Stečaj Postupak u kome prestaje pravni subjektivitet pravnog lica čije su obaveze veće od njegove imovine, uz delimično namirenje njegovih poverilaca.
Stopa obavezne rezerve banaka Procentualni iznos depozita koji banke moraju da izdvajaju i drže kod centralne banke.
Stopa prinosa na sopstveni kapital Ukamaćenje prosečnog sopstvenog kapitala.
Stopa prinosa na ukupna sredstva Ukamaćenje prosečnog ukupnog kapitala ili imovine bez obzira na vlasničku strukturu kapitala.
Stopa rasta Odnos godišnjih ulaganja u stalnu imovinu i otpisa te imovine.
Strana banka Strana banka je pravno lice sa sedištem van Republike Srbije koje je, u skladu sa propisima države porekla, osnovano i u registar nadležnog organa te države upisano kao banka, koje poseduje dozvolu za rad regulatornog tela te države i koje obavlja depozitne i kreditne poslove.
Strane direktne investicije Investicije kod kojih rezident jedne privrede stiče trajni interes u preduzeću rezidentnom u drugoj privredi, pri čemu postoji značajan uticaj stranog investitora na upravljanje tim preduzećem, zasnovan na posedovanju najmanje 10% običnih akcija ili glasačke snage, odnosno ekvivalenta u slučaju neinkorporiranih preduzeća.
Strateški rizik Rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usled loših poslovnih odluka, neodgovarajućeg sprovođenja tih odluka ili nedostatka sagledavanja promena u finansijskom sistemu, odnosno nepostojanja dugoročne razvojne komponente u upravljačkom i rukovodećem timu banke.
Suficit platnog bilansa Nastaje kada zbir salda tekućeg bilansa i salda kapitalnog i finansijskog bilansa, korigovan iznosom grešaka i propusta, ima pozitivan predznak, što se izražava kroz porast neto devizne aktive, odnosno porast neto deviznih rezervi centralne banke.
Suma osiguranja/osigurana suma Suma osiguranja (kod osiguranja imovine) jeste gornja granica odštete koja se isplaćuje osiguraniku ako nastupi osigurani slučaj. Pandan tome je osigurana suma kod osiguranja lica. Osigurana suma je pojam koji se upotrebljava kod osiguranja lica.
Svop stopa Razlika između terminskog i promptnog kursa jedne valute na deviznom tržištu.
Svop rizika od neispunjavanja obaveza po osnovu dužničkih HOV (credit default swap) Instrument kojim kupac svopa dobija zaštitu od rizika da dužnik ne ispuni obavezu plaćanja, dok prodavac svopa garantuje izvršavanje te obaveze. Time se rizik neplaćanja prenosi na prodavca svopa. Kupac svopa plaćanje svopa vrši serijom uplata kao kod premija osiguranja, ali on ne mora biti i vlasnik ove hartije od vrednosti, niti prodavac svopa mora imati sredstva za pokrivanje ove obaveze u trenutku prodaje svopa.
SWAP Konverzija duga.
SWIFT Međunarodna bankarska mreža koju je, 1973. godine, osnovalo 239 banaka iz 15 zemalja. Postala je operativna 1977. godine, kada su prve evropske banke razmenile poruke.
Switch Komunikacioni čvor koji prosleđuje transakcije između prihvatilaca i izdavalaca kartica.