Nadosiguranje Kad je suma osiguranja veća od stvarne vrednosti osigurane imovine (u slučaju štete, isplaćuje se do visine stvarne vrednosti osigurane imovine).
Najviše matično pravno lice Pravno lice u kome nijedno drugo pravno lice nema kontrolno učešće.
Naknada koju naplaćuje društvo za upravljanje fondom Naknada za upravljanje fondom naplaćuje se iz imovine fonda i može iznositi do 2% vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou. Ona se obračunava svakodnevno, a imovina fonda se umanjuje za obračunati iznos. To je trošak koji članovi, praktično, ne mogu da vide, ali koji direktno utiče na vrednost investicione jedinice.
Naknada koju naplaćuje društvo za upravljanje prilikom uplate doprinosa Prilikom svake uplate doprinosa u dobrovoljni penzijski fond društvo za upravljanje može naplatiti maksimalno 3% vrednosti uplate.
Naknade koje naplaćuju društva za upravljanje Naknade predstavljaju zaradu društva za upravljanje za uslugu upravljanja penzijskim fondom. Postoje dve vrste naknada: naknada prilikom uplate doprinosa i naknada za upravljanje fondom. Postoji i naknada za prenos računa, koju članovi plaćaju prilikom promene fonda, a ona se obračunava isključivo prema stvarnim troškovima prenosa (trošak banke za prenos sredstava).
Nalogodavac Pošiljalac prvog naloga za plaćanje, kojim se inicira transakcija plaćanja.
Nalog za plaćanje Bezuslovna instrukcija data banci da izvrši plaćanje ili naplati određeni iznos novca s naznačenog računa.
Nebankarske platne kartice Nebankarske platne kartice izdaju nebankarske organizacije. Kod nas su najpoznatije Diners i American Express.
Neiskorišćeni iznos inostranog kredita Iznos inostranog kredita koji je na raspolaganju za korišćenje.
Neto devizna aktiva Sastoji se iz devizne aktive umanjene za deviznu pasivu.
Neto domaća aktiva Definiše se kao razlika između primarnog novca i neto devizne aktive.
Neto obrtni kapital (neto obrtni fond) Deo dugoročnog kapitala koji finansira obrtna sredstva.
Neto vrednost imovine dobrovoljnog penzijskog fonda Predstavlja vrednost imovine dobrovoljnog penzijskog fonda umanjenu za iznos obaveza.
Nezavisnost centralne banke Podrazumeva personalnu (ima je guverner), finansijsku, institucionalnu i funkcionalanu nezavisnost u vođenju monetarne politike centralne banke u odnosu na vladu.
Nominalni efektivni kurs Nominalni efektivni kurs je indeks kojim se meri promena vrednosti domaće valute u odnosu na vrednost korpe inostranih valuta zemalja najvažnijih ekonomskih partnera nacionalne ekonomije.
Novčana sredstva Gotov novac i depoziti koji se drže na računima kod banaka.
Novčani multiplikator Predstavlja odnos između novčane mase i primarnog novca i pokazuje sposobnost bankarskog sistema da na bazi određene dodatne mase primarnog novca formira veću ili manju masu depozitnog novca, odnosno novčane mase.