Garancija po inostranom kreditu Sredstvo obezbeđenja kojim se garant (lice koje nije dužnik) obavezuje da će inostrani kredit otplatiti u slučaju da dužnik blagovremeno ne izvrši otplatu.
G 10 (Klub desetorice) Grupa od deset (SAD, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Nemačka, Holandija, Belgija, Italija, Švedska i Japan) vodećih industrijskih zemalja u Međunarodnom monetarnom fondu. Još 1962. godine ove zemlje su sa MMF-om zaključile Opšti sporazum o kreditiranju, stavljanjem određenih sredstava na raspolaganje za slučaj platnobilansnih poremećaja.
Glavnica po inostranom kreditu Odobreni iznos inostranog kredita na koji se obično obračunava kamata.
Godišnja stopa otpisanosti osnovnih sredstava Prosečna stopa otpisa materijalnih ulaganja.
Godišnji finansijski izveštaj Finansijski izveštaj u kome se prikazuje finansijski položaj jednog pravnog lica ili preduzetnika na dan 31. decembra poslovne godine (stanje imovine, kapitala i obaveza) i njegove poslovne promene u periodu od 1. januara do 31. decembra poslovne godine (prihodi, rashodi i rezultat); u širem smislu obuhvata i promene iz tokova gotovine (prilive i odlive gotovine) i promene na kapitalu (povećanja i smanjenja) u toku poslovne godine; sastavlja se obavezno jednom godišnje, po isteku poslovne godine, i dostavlja najkasnije do kraja februara naredne godine Narodnoj banci Srbije koja vrši prijem, kontrolu i obradu podataka.
Gotov novac Najelementarniji oblik aktive stanovništva je gotov novac. Nalazi se u pasivi bilansa centralne banke i u aktivi bilansa sektora stanovništva.
Gotov novac u opticaju Gotov novac centralna banka emituje posredstvom poslovnih banaka. U opticaj ulazi preko isplata zarada i drugih primanja stanovništva.
Grace period Period mirovanja, tj. vremensko odlaganje izvršenja neke obaveze. Ovaj pojam se vezuje za dugoročni kredit kojim se finansira neka investicija. Naime, grejs period podrazumeva da se tokom tog perioda ne otplaćuju ni kamata ni glavnica. Poštose radi o veoma velikim iznosima, ovo odlaganje može da traje i do nekoliko godina. Sam koncept ima svoje opravdanje u tome što se u prvim godinama investiranja uglavnom ostvaruju gubici u poslovanju i što se efekat investiranja oseća tek posle nekoliko godina. Tek posle nekoliko godina preduzeće ostvaruje profit, pa je zbog toga normalno očekivati da će tek tada biti sposobno da otplaćuje obaveze po osnovu uzetog kredita.
Granična kamatna stopa Najviša (u slučaju prodaje hartija od vrednosti), odnosno najniža (u slučaju kupovine hartija od vrednosti) kamatna stopa po kojoj se prihvata dostavljena ponuda na aukciji.
Granično osiguranje Osiguranje od autoodgovornosti u međunarodnom drumskom saobraćaju za koje ne postoji zaključena zelena karta. Vlasnik, odnosno korisnik motornog vozila koje ne poseduje zelenu kartu dužan je da prilikom ulaska u stranu državu zaključi granično osiguranje (od autoodgovornosti) za štete prouzrokovane trećim licima na području te države za vreme boravka u njoj.
Grupa društava Grupa društava je grupa koju čine najviše matično društvo pravnog lica, njegova podređena društva i pridružena društva zavisnih društava pravnog lica.
Garancija Pismena ugovorna obaveza jednog saugovarača prema drugom da će snositi rizik nekog posla, odnosno nadoknaditi štetu. Garancija može biti novčana i stvarna. Posebna vrsta garancije jeste jemstvo, kao jedan od oblika obezbeđenja isplate duga. Nastaje na osnovu ugovora između jemca i poverioca. U privrednom i meničnom pravu, jemstvo je uvek solidarne prirode. Kod meničnog jemstva, jemac odgovara solidarno sa glavnim dužnikom.
Gifenov paradoks Opisuje pojavu porasta tražnje za inferiornim dobrima (kao što su žitarice, hleb, krompir i sl.) iako je došlo do porasta njihove cene. Ovo je paradoks zato što ukazuje na odstupanje od uobičajenog odnosa kretanja cena i tražnje, po kome rast cena dovodi do pada tražnje. Ukoliko dođe do poskupljenja inferiornih dobara, potrošači će smanjiti obim kupovina kvalitetnijih roba i povećati kupovinu dobara manje energetske vrednosti (pošto se uglavnom radi o prehrambenim proizvodima). Videti i Veblenov efekat.
Granični (marginalni) troškovi Granični troškovi predstavljaju promenu u ukupnim troškovima do koje je došlo zbog jedinične promene u obimu proizvodnje. Granični troškovi su jednaki graničnim varijabilnim troškovima, jer se fiksni troškovi ne menjaju sa obimom proizvodnje.
Gudvil preduzeća (engl. Goodwill) Ugled peduzeća, tj. njegova unutrašnja vrednost. Ubilansu stanja preduzeća pojavljuje se kao nematerijalna imovina, nakon prodaje preduzeća po višoj ceni od knjigovodstvene. U tom slučaju skrivene (latentne) rezerve preduzeća se tržišno potvrđuju u višoj ceni koja je za to preduzeće kupac spreman da plati.