FED Centralna banka Sjedinjenih Američkih Država
Fiksing sastanak Fiksing sastanak je sastanak međubankarskog deviznog tržišta koji je Narodna banka Srbije, u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu rada deviznog tržišta, svakodnevno organizovala u elektronskoj formi, od maja 2002. do juna 2007, posredstvom kog je sprovodila intervencije na međubankarskom deviznom tržištu. Na fiksing sastanku se, u procesu sučeljavanja ponude i tražnje za devizama – evrom, formirao fiksing kurs dinara prema evru, koji je predstavljao zvanični srednji kurs dinara prema evru. Fiksing kurs dinara prema evru formiran je na nivou na kome je bilo moguće da se obavi najveći mogući obim transakcija po jedinstvenom kursu – fiksing kursu. Sprovođenje intervencija NBS na međubankarskom deviznom tržištu putem organizovanja fiksing sastanka predstavljalo je fazu u razvoju domaćeg deviznog tržišta, koja je završena kada je ukupan obim međubankarske trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu izvan fiksing sastanka znatno premašio obim trgovine realizovan na fiksing sastanku. Saglasno važećoj regulativi kojom se uređuju uslovi i način rada deviznog tržišta, Narodna banka Srbije i dalje može da organizuje fiksing sastanak s ciljem obezbeđivanja normalnog funkcionisanja tržišta.
Fiksna kamatna stopa Kamatna stopa koja se propisuje odlukom.
Fiksni režim deviznog kursa Režim deviznog kursa koji podrazumeva da zemlja svoju valutu vezuje u fiksnom odnosu za neku od vodećih svetskih valuta ili korpu valuta, pri čemu se korpa formira od valuta dominantnih trgovinskih ili finansijskih partnera te zemlje, a njihovo učešće odražava geografsku distribuciju trgovine, usluga ili kapitalnih tokova. Monetarne vlasti održavaju fiksni paritet direktnim intervencijama (kupoprodajama na deviznom tržištu).
Filijala Filijala je organizacioni deo banke bez statusa pravnog lica, koji obavlja poslove koje može obavljati banka u skladu sa Zakonom o bankama.
Filijala strane banke Filijala strane banke je pravno lice koje ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije (afilijacija) i koje delatnost obavlja na teritoriji Republike Srbije pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuju banke i druge finansijske organizacije.
Finansijska aktiva Količina trenutno raspoloživog gotovog (novčanice i kovani novac) ili žiralnog (depozitnog) novca kojim neki privredni subjekt raspolaže, kao i ostala potraživanja od drugih ekonomskih subjekata.
Finansijski instrumenti Element finansijskog sistema, čija je brojnost i raznolikost najočigledniji pokazatelj dostignutog stepena razvoja finansijskog tržišta. Dele se na finansijsku aktivu (finansijska potraživanja koja imaju vrednost koja se može dokazati – konvertibilne valute, depoziti, hartije od vrednosti) i ostale finansijske instrumente (zavisno od rizika poslovanja – finansijske garancije, kreditne linije, kreditna pisma).
Finansijski lizing Posao u kome davalac lizinga sa isporučiocem predmeta lizinga zaključuje ugovor na osnovu koga se stiče pravo svojine na predmet lizinga, a sa primaocem lizinga zaključuje ugovor o finansijskom lizingu kojim se obavezuje da na primaoca lizinga prenese ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreno vreme, a primalac lizinga se obavezuje da mu za to plaća ugovorenu naknadu u ugovorenim ratama.
Finansijski računi (financial accounts) Finansijski računi su  deo sistema nacionalnih računa na kojima se registruje formiranje, raspodela, trošenje i štednja prihoda na osnovu akumuliranja nefinansijske i finansijske aktive, uključujući i formiranje neto vrednosti za svaki institucionalni sektor.
Finansijski sektor Finansijski sektor Srbije čine bankarski sektor, sektor hartija od vrednosti, sektor osiguranja, sektor lizinga, sektor dobrovoljnih penzijskih fondova i drugi sektori koji obavljaju srodne delatnosti.
Fiskalne kase Trgovačka registar-kasa sa ugrađenom i zaključanom (tzv. fiskalnom) memorijom za smeštaj podataka o prometu prodajnog mesta. Otvara se po nalogu poreskih i ovlašćenih organa kontrole.
Fiskalni agent Podrazumeva instituciju zemlje članice koja sa međunarodnom finansijskom institucijom obavlja sve poslove finansijskih transakcija (poslovi u vezi s uzimanjem i otplaćivanjem zajmova, transakcije u vezi s uplatom i povećanjem kapitala kod MFO). Narodna banka Srbije određena je za fiskalnog agenta za Srbiju i Crnu Goru kod MMF-a.
Fjučersi Visokostandardizovani terminski ugovori o kupoprodaji određene aktive (robe, deviza, instumenata finansijskog tržista) čija će se isporuka i plaćanje izvršiti u budućnosti.
Fluktuirajuća kamatna stopa Kamatna stopa vezana za neku promenljivu kratkoročnu kamatnu stopu, npr. LIBOR, CPI indeks itd.
Fond revolving kredita Fond koji se formira povraćajem glavnica i kamata ranije odobrenih kredita i čija se sredstva ponovo koriste za iste namene i pod istim uslovima.
Forfeter Finansijska organizacija koja se bavi forfeter aktivnostima i koja je u mogućnosti da, zbog dobrih poslovnih veza, dospele naplate potraživanja proizvođača – izvoznika refinansira na domaćem i stranom tržištu kapitala. Forfeter ostvaruje proviziju na obavljene poslove, a često refinansira operacije preko sekundarnog tržišta.
Forfeting Forfeting je kupovina trgovinskog duga, odnosno potraživanja, uz popust i bez prava na regres, pri čemu se dug, odnosno potraživanje potvrđuju različitim prenosivim instrumentima (vučena menica, vlastita menica, akreditiv sa odloženim plaćanjem i sl.) koje uvoznik daje izvozniku.
Franšiza Deo štete koji snosi osiguranik, na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju.
Funds Flow Tok izvora sredstava (finansijski tok), odnosno povećanje ili smanjenje bilansnih pozicija; objašnjava promenu neto obrtnog fonda i način rasporeda odnosne promene (upotrebljiv za prognozu likvidnosti).
Funkcionalna premija Deo premije namenjen sprovođenju osnovne funkcije osiguranja. Sastoji se od tehničke premije, a može sadržati i doprinos za preventivu ako je uračunat u premiju osiguranja.