CAMEL CAMEL predstavlja jedinstveni sistem rangiranja banaka. Spisak kriterijuma za rangiranje: Capital adequacy (adekvatnost kapitala), Asset quality (kvalitet aktive), Management quality (kvalitet upravljačke strukture), Earnings (zarada) i Liquidity (likvidnost).
Cash flow Oslobođena godišnja sredstva upotrebljiva za refinansiranje, dodatno investiranje i razduženje.
CEECSDA (Central and Estearn European Central Securities Depository Association) Udruženje centralnih registara centralne i istočne Evrope, čiji je član Centralni registar hartija od vrednosti.
Cedent Osiguravač koji deo svog rizika ustupa reosiguraču – cesionaru, kako bi smanjio rizike.
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti Institucija koja vodi jedinstvenu evidenciju o vlasnicima svih hartija od vrednosti koje su emitovane na području Republike Srbije. Pored toga, predstavlja klirinšku kuću koja vrši kliring i saldiranje obaveza i potraživanja u hartijama od vrednosti i novcu. Uskladio je svoje poslovanje sa svim drugim akterima na finansijskom tržištu – Beogradskom berzom, Ministarstvom finansija i Narodnom bankom Srbije. Takođe, član je međunarodnih organizacija koje su relevantne za kliring i saldiranje hartija od vrednosti (ANNA, SEESSDA, ISSA).
Cesionar Reosiguravač koji preuzima deo rizika osiguravača – cedenta.
CHIPS Platni sistem za kliring velikih plaćanja u realnom vremenu, u dolarima. Koristi bilateralno i multilateralno izračunavanje neto pozicija za maksimalni efekat likvidnosti. CHIPS je jedini sistem velikih plaćanja sa mogućnošću prenosa velikih plaćanja u komercijalne svrhe. Procesira preko 257.000 transakcija dnevno u bruto vrednosti od preko 1,3 triliona dolara. Najveća je platna platforma koju koriste vodeće svetske banke u 22 zemlje sveta.
Ciljana inflacija Stopa inflacije koju centralna banka (obično u saradnji s vladom) nastoji da ostvari na srednji rok. Kao mera za inflaciono targetiranje koristi se: 1) ukupna inflacija, merena indeksom potrošačkih cena, ili 2) bazna (core) inflacija. Po pravilu, bazna inflacija se koristi u početnim fazama primene inflacionog targetiranja, da bi se kasnije prešlo na ciljanje ukupne inflacije.
Ciljevi monetarne politike Dugoročno održavanje rasta kreditnih i monetarnih agregata srazmerno privrednom rastu (rastu produktivnosti), odnosno osnovni cilj je puna zaposlenost, stabilne cene i umerene dugoročne kamatne stope. Kod većine zemalja osnovni cilj monetarne politike je cenovna stabilnost, tj. niska stopa inflacije.
Carina Porez na uvezena dobra.
Carinska unija Zona slobodne trgovine.
Cena Količina novca koju treba platiti za određenu jedinicu robe ili usluge. Nivoi i dinamika cena određeni su brojnim, pretežno društvenim faktorima. Svi oni utiču na cene preko sledeće četiri komponente: prosečne društvene cene, tržišnog uticaja na cene, državnog uticaja na cene i uticaja konkretne firme na cene. Dva osnovna pojavna oblika cena u praksi poslovanja jesu cena koštanja ili ulazna cena i prodajna cena, ili izlazna cena.
Cena koštanja Cena koštanja ili ulazna cena je ona cena nekog proizvoda ili usluge koja sintetizuje sve troškove poslovanja koji se odnose na dati proizvod ili uslugu te ujedno predstavlja granicu ispod koje bi prodaja datog prizvoda ili usluge rezlultirala gubicima.
Cesija Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). Sklapanjem ugovora o cesiji novi poverilac stupa na mesto sadašnjeg. Dužnik ne mora biti obavešten o ovom poslu, a takođe se ne mora tražiti njegova saglasnost. Ali, uobičajeno je da se dužnik ipak obaveštava, da ne bi izvršavao svoju obavezu prema starom poveriocu. Cesijom se, prema tome, ne može pogoršati položaj dužnika. Suština ovog posla se sastoji u tome da cedent cesijom, tj. prenošenjem potraživanja, izmiruje obavezu prema cesionaru koji je njegov poverilac.
Cost benefit analiza Analiza obračuna oportunitetnosti, tj. isplativosti ulaganja u kojoj se upoređuju sadašnje vrednosti ulaganja (troškova) i koristi.