Adekvatnost kapitala Zakonom o bankama utvrđena je obaveza banaka da u propisanim okvirima održavaju pokazatelj adekvatnosti kapitala, kao odnos između kapitala i rizične aktive banke. Odluka o adekvatnosti kapitala propisuje obavezu banke da svoje poslovanje obavlja tako da njena rizična aktiva (zbir aktive ponderisane kreditnim rizikom uvećan za ukupnu otvorenu deviznu poziciju banke) bude pokrivena kapitalom u iznosu od najmanje 12%.
Agencija za rangiranje Poslovanje agencija zasniva se na oceni i klasifikaciji, tj. rangiranju relativnog i apsolutnog boniteta obveznica i njihovih emitenata. Vrši se i rangiranje banaka, privrednih grana u zemlji, kao i same zemlje. Najveći korisnici tih informacija su investicione banke i investicioni fondovi (osiguravajuća društva, penzioni fondovi) koji na osnovu njih daju savete svojim klijentima. Vodeće agencije za rangiranje su Standard&Poor, Moody’s Investors itd.
Akcije Vlasničke korporativne hartije od vrednosti čijom kupovinom se stiče vlasništvo nad delom kapitala akcionarskog društva. Svaka akcija sastoji se iz dva dela: plašta, koji sadrži osnovne podatke o samoj akciji (vrsta, naziv i sedište emitenta, iznos na koji glasi, broj akcija i ukupan obim emisije, prava iz akcije) i kupona, koji sadrži osnovne podatke o isplati dividende. Mogu biti obične (redovne) akcije, koje svojim vlasnicima daju pravo na dividendu, pravo glasa na skupštini akcionara i pravo da, u slučaju likvidacije ili bankrotstva akcionarskog društva, raspodele preostalu imovinu nakon izmirenja obaveza akcionarskog društva i izvršene isplate vlasnicima prioritetnih akcija, odnosno prioritetne (povlašćene, preferencijalne) akcije, koje svojim vlasnicima daju prioritet u isplati dividende u odnosu na obične akcionare.
Akcijski fond Akcijski fond se bavi prodajom manjinskog paketa akcija. Metodi prodaje su: 1) preko berzanskih posrednika na berzi (najzastupljeniji metod), 2) javnom ponudom (portfelj akcija prodaje investiciona banka) i 3) putem tendera. Akcijski fond je dužan da akcije koje su mu prenete proda najkasnije u roku od šest godina od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje privatizacija.
Aktivne kamatne stope Sa aspekta Narodne banke Srbije – stope po kojima ona plasira sredstva. Sa aspekta banaka – stope po kojima banke plasiraju svoja sredstva.
Aktuar Profesionalno lice koje poseduje veštine iz oblasti ekonomije, matematike, statistike i koje je obučeno za ocenu finansijskih posledica nepredviđenih događaja, procenu rizika, utvrđivanje adekvatnosti rezervi i ocenu solventnosti.
Akumulirana sredstva na individualnom računu Broj investicionih jedinica člana dobrovoljnog penzijskog fonda pomnožen vrednošću investicionih jedinica na određeni dan, što pokazuje iznos koji pojedini član ima u okviru određenog fonda.
Amortizacija Godišnji otpis osnovnih sredstava.
ANNA (Association of National Numbering Agencies) Međunarodno udruženje agencija za dodelu ISIN brojeva, čiji je član Centralni registar hartija od vrednosti.
Anuitet Anuitet je redovna, najčešće polugodišnja ili godišnja, isplata novčanog iznosa (kvote) sastavljenog od dela glavnice i dela kamate, koji dužnik mora da plati na ime postepene otplate kredita.
Autorizacija Definisani proces kojim izdavalac kartice odobrava transakciju.